Bílovice

 

                                                  " Pro dobrou knihu musí být dobří čtenáři."V.Hugo

  • KNIHOVNA MÁ -  oddělení pro děti a dospělé
  • KNIHOVNA MÁ -  13.588 knih ve volném výběru
  • KNIHOVNA MÁ -  naistalovaný program CLAVIUS
  • KNIHOVNA MÁ -  online - katalog

 

 

                                                                                      HISTORIE

 Zaklad knihovnictví v Bílovicích položil Čtenářský spolek založený v roce 1868 a Mariánská farní knihovna, kterou založil v roce 1907 pro spolek Osvěta farář P. Inocenc Obdržálek.V roce 1919 byly v Bílovicích tři knihovny. Největší byla Mariánská farní knihovna, jež obsahovala 775 knih. Druhou v pořadí byla školní knihovna, v níž bylo celkem 124 svazků a nejmenší byla knihovna Čtenářského spolku o počtu 43 knih.Obecní knihovny začaly v obcích vznikat na základě vládního nařízení po převratu v roce 1918. Rozhodnutím Obecního zastupitelstva byla Obecní knihovna zřízena dnem 1. ledna 1921 a prvním knihovníkem byl jmenován ředitel školy Ferdinand Toman. Umístněna byla v budově Měšťanské školy. Po vystavění hasičské zbrojnice v roce 1927 se do horního patra přestěhovala úřadovna obecního úřadu a rovněž knihovna.Na valné hromadě Čtenářského spolku dne 29. ledna 1921 bylo rozhodnuto sloučit spolkovou knihovnu s nově vznikající Obecní knihovnou. Za čtenářský spolek byl do nově utvářeného knihovního výboru jmenován Alois Kozelek. Knihy Čtenářského spolku se během roku 1921 přenesli do Mariánské knihovny spolku Osvěta, jež se měla stát jádrem budoucí obecní knihovny. Po odmítnutí spolku Osvěta, přenechat Mariánskou knihovnu obci, byly spolkové knihy odneseny k učitelovi Bedřichu Kneslovi a tam uloženy. Když v roce 1922 začala Obecní knihovna v Bílovicích skutečně fungovat byly knihy Čtenářského spolku do ní uloženy.V roce 1949 měla Obecní knihovna 40 čtenářů, kteří si zapůjčili celkem 650 knih. Knihovníkem byl řadu let Ladislav Kocourek, jenž měl v malém domku u svatého Jana papírnictví a knihařství. Tento opravoval poškozené knihy a zároveň je opatřoval novou vazbou. V roce 1952 se knihovna přestěhovala do přízemí zámku. Zde setrvala do sedmdesátých let, kdy byla po otevření nové školy (1975) přemístěna do bývalé budovy obecní školy. Odtud se potom přestěhovala zpět do zámku.V roce 1998 OÚ zakoupil pro knihovnu počítač.V té době začala automatizace knihovny.Všechny knihy se musely zapsat do počítače a označit číselným kódem.V březnu 2000 začala knihovna s půjčováním přes počítač.V roce 2003 přešla knihovna pod obecní úřad.V témže roce došlo i k modernizaci knihovního počítačového progamu,který se nazývá Clavius.V únoru roku 2010 byla knihovna přestěhovaná do nových prostor nad hasičskou zbrojnicí do Střediska volnočasových aktivit.

                      STATISTICKÉ ÚDAJE 

  Za rok:                   2007          2008         2009         2010          2011

  Výpůjčky celkem:   6 254         5 975        4 858        5 473         6 593

  Čtenáři celkem:         136            123          124            165             177

  Z toho do 15 let:         29              23            23              54               57

  Návštěvníci celkem: 1 229        1 281        1 316         1903          2 614

                             

                                             VÝPŮJČNÍ  ŘÁD
                                      KNIHOVNY     BÍLOVICE 

                                     I.Všeobecná ustanovení
1.   Knihovna poskytuje služby svým čtenářům  absenčním a prezenčním  půjčováním knih, časopisů  a   dalších dokumentů, bibliograficko-informační činností, meziknihovní výpůjční službou, kopírováním materiálů a dalšími knihovnickými činnostmi.

2.   Za základní a speciální služby účtuje knihovna poplatky podle Výpůjčního řádu část.III.Poplatky a náhrady.

3.   Půjčovní doba je zveřejněna při vstupu do knihovny.V době dovolené, prázdnin a v dalších odůvodněných případech upravuje půjčovní dobu a poskytování služeb rozhodnutí starosty obce.

4.   Čtenářem knihovny se může stát občan České republiky (případně cizí státní příslušník), který dovršil  15 let věku a má trvalé nebo přechodné bydliště , pracoviště nebo školu v okrese Uherské Hradiště.Identifikační údaje občan prokazuje občanským průkazem, cizí státní příslušník povolením k pobytu na území ČR, občan s přechodným bydlištěm potvrzením obecního úřadu o přechodném bydlišti.

5.   Dítě do 15 let se může stát čtenářem knihovny pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte, který stvrzují svým podpisem na přihlášce dětského čtenáře.

6.   Čtenářem se stává občan po zaregistrování,vydání čtenářského průkazu a zaplacení ročního poplatku.Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního a výpůjčního řádu a pokyny pracovníku knihovny.

7.   Čtenářský průkaz s čárovým kódem má trvalou platnost, členství v knihovně se však obnovuje zaplacením ročního poplatku.Průkaz čtenáře opravňuje k využívání všech služeb knihovny.Průkaz je nepřenosný na jiné osoby.

8.   Čtenář je povinen:
                                 a/ hlásit knihovně ihned změnu jména a bydliště
                                 b/ okamžitě hlásit ztrátu čtenářského průkazu
                                 c/ prokázat na požádání svou totožnost
                                 d/ hlásit onemocnění nakažlivou chorobou a zabezpečit dezinfekci knih

9.   Poruší-li čtenář závažným způsobem výpůjční řád, opakovaně nedodržuje pokyny pracovníků, je zjevně pod vlivem návykových látek či nevhodnýn způsobem obtěžuje čtenáře nebo personál knihovny, může odpovědný pracovník rozhodnout o jeho vykázání z prostor knihovny nebo o trvalém zrušení jeho členství.


II. Půjčovní řád

1.   Knihovna zpřístupňuje a půjčuje dokumenty ze svých fondů po předložení čtenářského průkazu. Při jedné návštěvě si čtenář může půjčit  nejvýše 10 dokumentů, u cenných dokumentů může maximální počet půjčených dokumentů knihovník ještě omezit.Vypůjčené dokumenty nesmí čtenář půjčovat dalším osobám a ručí za ně po celou výpůjční lhůtu.

2.   Při vstupu do knihovny musí čtenář předložit u výpůjčního pultu čtenářský průkaz, a to i v případě, že si nehodlá půjčit žádný dokument absenčně.

3.   Půjčováním některých druhů dokumentů je omezeno pouze na prostory knihovny (např. díla z příruční knihovny, poslední čísla novin a časopisů, rezervované knihy, regionální literatura).O tom, které knihy lze půjčit absečně, rozhoduje knihovník.U zvláště cenných dokumentů může knihovník rozhodnout o vybrání finanční zálohy za půjčení ve výši, kterou určí.

4.   Půjčenou knihu nebo časopis může knihovna rezervovat v pořadí, v němž si čtenáři o rezervaci požádali.

5.   Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je jeden měsíc pro knihy a jeden týden pro časopisy a vybrané dokumenty.Může být na žádost čtenáře prodloužena nejvýše dvakrát.Další prodloužení je možné jen po předložení díla.Výpůjční lhůta rezervovaných dokumentů se neprodlužuje a může být zkrácena.

6.   Čtenář je povinen vrátit půjčený dokument ve stavu, v jakém jej převzal.Poškození nebo ztrátu je povinen ihned ohlásit.

7.   Jestliže čtenář nevrátí půjčené dokumenty ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři smluvní pokutu, a to hned po překročení výpůjční lhůty.První nedodržení výpůjční lhůty (upomínku) oznamuje knihovna čtenáři ústně při jeho nejbližší návštěvě.Písemné upozornění (druhou a další upomínku) knihovna zasílá až po uplynutí alespoň dvojnásobku výpůjční lhůty daného typu dokumentu.Nereaguje-li čtenář na upomínky, bude vrácení půjčených dokumentů vymáhání právní cestou.Čtenář uhradí veškeré vzniklé náklady  spojené s vymáháním.

8.   Při ztrátě nebo poškození dokumentu rozhoduje o způsobu náhrady knihovník.Může požadovat náhradní výtisk díla ve stejném nebo jiném vydání, vázanou kopií díla nebo finanční náhradu.Při stanovení finanční náhrady se vychází z ceny, kterou měl dokument pro knihovnu v době jeho ztráty  nebo poškození.(viz.Občanský zákoník §443)

9.   Žádá-li čtenář dokument, který knihovna nevlastní, může knihovna jeho vypůjčení zprostředkovat pomocí meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny.

10.  Do prostor knihovny je zakázáno vodit psy a jiná zvířata, přinášet  a konzumovat tekutiny a potraviny, používat mobilní telefon.

11.  Knihovna pro své čtenáře starší 15 let zpřístupňuje počítač napojený na informační síť Internet.Knihovna nenese žádnou odpovědnost za charakter, kvalitu, pravdivost a aktuálnost informací získaných tímto způsobem ani za škody vzniklé jejich využitím.

12.  Knihovna může zprostředkovat z knihovního fondu Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana výpůjčku zvukových knih pro zrakově postižené spoluobčany a zvukových knih z fondu dětského oddělení , které se půjčují bezplatně,přednostně dyslektickým a zrakově postiženým dětem.Jejich výpůjční doba je dva týdny.

                                              

 

 
aktualizováno: 25.2.2013