Bílovice

 

                                                  " Pro dobrou knihu musí být dob?í ?tená?i."V.Hugo

  • KNIHOVNA MÁ -  odd?lení pro d?ti a dosp?lé
  • KNIHOVNA MÁ -  13.588 knih ve volném výb?ru
  • KNIHOVNA MÁ -  naistalovaný program CLAVIUS
  • KNIHOVNA MÁ -  online - katalog

 

 

                                                                                      HISTORIE

 Zaklad knihovnictví v Bílovicích položil ?tená?ský spolek založený v roce 1868 a Mariánská farní knihovna, kterou založil v roce 1907 pro spolek Osv?ta fará? P. Inocenc Obdržálek.V roce 1919 byly v Bílovicích t?i knihovny. Nejv?tší byla Mariánská farní knihovna, jež obsahovala 775 knih. Druhou v po?adí byla školní knihovna, v níž bylo celkem 124 svazků a nejmenší byla knihovna ?tená?ského spolku o po?tu 43 knih.Obecní knihovny za?aly v obcích vznikat na základ? vládního na?ízení po p?evratu v roce 1918. Rozhodnutím Obecního zastupitelstva byla Obecní knihovna z?ízena dnem 1. ledna 1921 a prvním knihovníkem byl jmenován ?editel školy Ferdinand Toman. Umístn?na byla v budov? M?šťanské školy. Po vystav?ní hasi?ské zbrojnice v roce 1927 se do horního patra p?est?hovala ú?adovna obecního ú?adu a rovn?ž knihovna.Na valné hromad? ?tená?ského spolku dne 29. ledna 1921 bylo rozhodnuto slou?it spolkovou knihovnu s nov? vznikající Obecní knihovnou. Za ?tená?ský spolek byl do nov? utvá?eného knihovního výboru jmenován Alois Kozelek. Knihy ?tená?ského spolku se b?hem roku 1921 p?enesli do Mariánské knihovny spolku Osv?ta, jež se m?la stát jádrem budoucí obecní knihovny. Po odmítnutí spolku Osv?ta, p?enechat Mariánskou knihovnu obci, byly spolkové knihy odneseny k u?itelovi Bed?ichu Kneslovi a tam uloženy. Když v roce 1922 za?ala Obecní knihovna v Bílovicích skute?n? fungovat byly knihy ?tená?ského spolku do ní uloženy.V roce 1949 m?la Obecní knihovna 40 ?tená?ů, kte?í si zapůj?ili celkem 650 knih. Knihovníkem byl ?adu let Ladislav Kocourek, jenž m?l v malém domku u svatého Jana papírnictví a kniha?ství. Tento opravoval poškozené knihy a zárove? je opat?oval novou vazbou. V roce 1952 se knihovna p?est?hovala do p?ízemí zámku. Zde setrvala do sedmdesátých let, kdy byla po otev?ení nové školy (1975) p?emíst?na do bývalé budovy obecní školy. Odtud se potom p?est?hovala zp?t do zámku.V roce 1998 OÚ zakoupil pro knihovnu po?íta?.V té dob? za?ala automatizace knihovny.Všechny knihy se musely zapsat do po?íta?e a ozna?it ?íselným kódem.V b?eznu 2000 za?ala knihovna s půj?ováním p?es po?íta?.V roce 2003 p?ešla knihovna pod obecní ú?ad.V témže roce došlo i k modernizaci knihovního po?íta?ového progamu,který se nazývá Clavius.V únoru roku 2010 byla knihovna p?est?hovaná do nových prostor nad hasi?skou zbrojnicí do St?ediska volno?asových aktivit.

                      STATISTICKÉ ÚDAJE 

  Za rok:                   2007          2008         2009         2010          2011

  Výpůj?ky celkem:   6 254         5 975        4 858        5 473         6 593

  ?tená?i celkem:         136            123          124            165             177

  Z toho do 15 let:         29              23            23              54               57

  Návšt?vníci celkem: 1 229        1 281        1 316         1903          2 614

                             

                                             VÝPŮJ?NÍ  ?ÁD
                                      KNIHOVNY     BÍLOVICE 

                                     I.Všeobecná ustanovení
1.   Knihovna poskytuje služby svým ?tená?ům  absen?ním a prezen?ním  půj?ováním knih, ?asopisů  a   dalších dokumentů, bibliograficko-informa?ní ?inností, meziknihovní výpůj?ní službou, kopírováním materiálů a dalšími knihovnickými ?innostmi.

2.   Za základní a speciální služby ú?tuje knihovna poplatky podle Výpůj?ního ?ádu ?ást.III.Poplatky a náhrady.

3.   Půj?ovní doba je zve?ejn?na p?i vstupu do knihovny.V dob? dovolené, prázdnin a v dalších odůvodn?ných p?ípadech upravuje půj?ovní dobu a poskytování služeb rozhodnutí starosty obce.

4.   ?tená?em knihovny se může stát ob?an ?eské republiky (p?ípadn? cizí státní p?íslušník), který dovršil  15 let v?ku a má trvalé nebo p?echodné bydlišt? , pracovišt? nebo školu v okrese Uherské Hradišt?.Identifika?ní údaje ob?an prokazuje ob?anským průkazem, cizí státní p?íslušník povolením k pobytu na území ?R, ob?an s p?echodným bydlišt?m potvrzením obecního ú?adu o p?echodném bydlišti.

5.   Dít? do 15 let se může stát ?tená?em knihovny pouze se souhlasem rodi?ů nebo zákonných zástupců dít?te, který stvrzují svým podpisem na p?ihlášce d?tského ?tená?e.

6.   ?tená?em se stává ob?an po zaregistrování,vydání ?tená?ského průkazu a zaplacení ro?ního poplatku.Podepsáním ?tená?ské p?ihlášky se ?tená? zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního a výpůj?ního ?ádu a pokyny pracovníku knihovny.

7.   ?tená?ský průkaz s ?árovým kódem má trvalou platnost, ?lenství v knihovn? se však obnovuje zaplacením ro?ního poplatku.Průkaz ?tená?e oprav?uje k využívání všech služeb knihovny.Průkaz je nep?enosný na jiné osoby.

8.   ?tená? je povinen:
                                 a/ hlásit knihovn? ihned zm?nu jména a bydlišt?
                                 b/ okamžit? hlásit ztrátu ?tená?ského průkazu
                                 c/ prokázat na požádání svou totožnost
                                 d/ hlásit onemocn?ní nakažlivou chorobou a zabezpe?it dezinfekci knih

9.   Poruší-li ?tená? závažným způsobem výpůj?ní ?ád, opakovan? nedodržuje pokyny pracovníků, je zjevn? pod vlivem návykových látek ?i nevhodnýn způsobem obt?žuje ?tená?e nebo personál knihovny, může odpov?dný pracovník rozhodnout o jeho vykázání z prostor knihovny nebo o trvalém zrušení jeho ?lenství.


II. Půj?ovní ?ád

1.   Knihovna zp?ístup?uje a půj?uje dokumenty ze svých fondů po p?edložení ?tená?ského průkazu. P?i jedné návšt?v? si ?tená? může půj?it  nejvýše 10 dokumentů, u cenných dokumentů může maximální po?et půj?ených dokumentů knihovník ješt? omezit.Vypůj?ené dokumenty nesmí ?tená? půj?ovat dalším osobám a ru?í za n? po celou výpůj?ní lhůtu.

2.   P?i vstupu do knihovny musí ?tená? p?edložit u výpůj?ního pultu ?tená?ský průkaz, a to i v p?ípad?, že si nehodlá půj?it žádný dokument absen?n?.

3.   Půj?ováním n?kterých druhů dokumentů je omezeno pouze na prostory knihovny (nap?. díla z p?íru?ní knihovny, poslední ?ísla novin a ?asopisů, rezervované knihy, regionální literatura).O tom, které knihy lze půj?it abse?n?, rozhoduje knihovník.U zvlášt? cenných dokumentů může knihovník rozhodnout o vybrání finan?ní zálohy za půj?ení ve výši, kterou ur?í.

4.   Půj?enou knihu nebo ?asopis může knihovna rezervovat v po?adí, v n?mž si ?tená?i o rezervaci požádali.

5.   Výpůj?ní lhůta pro půj?ování mimo knihovnu je jeden m?síc pro knihy a jeden týden pro ?asopisy a vybrané dokumenty.Může být na žádost ?tená?e prodloužena nejvýše dvakrát.Další prodloužení je možné jen po p?edložení díla.Výpůj?ní lhůta rezervovaných dokumentů se neprodlužuje a může být zkrácena.

6.   ?tená? je povinen vrátit půj?ený dokument ve stavu, v jakém jej p?evzal.Poškození nebo ztrátu je povinen ihned ohlásit.

7.   Jestliže ?tená? nevrátí půj?ené dokumenty ve stanovené lhůt?, ú?tuje knihovna ?tená?i smluvní pokutu, a to hned po p?ekro?ení výpůj?ní lhůty.První nedodržení výpůj?ní lhůty (upomínku) oznamuje knihovna ?tená?i ústn? p?i jeho nejbližší návšt?v?.Písemné upozorn?ní (druhou a další upomínku) knihovna zasílá až po uplynutí alespo? dvojnásobku výpůj?ní lhůty daného typu dokumentu.Nereaguje-li ?tená? na upomínky, bude vrácení půj?ených dokumentů vymáhání právní cestou.?tená? uhradí veškeré vzniklé náklady  spojené s vymáháním.

8.   P?i ztrát? nebo poškození dokumentu rozhoduje o způsobu náhrady knihovník.Může požadovat náhradní výtisk díla ve stejném nebo jiném vydání, vázanou kopií díla nebo finan?ní náhradu.P?i stanovení finan?ní náhrady se vychází z ceny, kterou m?l dokument pro knihovnu v dob? jeho ztráty  nebo poškození.(viz.Ob?anský zákoník §443)

9.   Žádá-li ?tená? dokument, který knihovna nevlastní, může knihovna jeho vypůj?ení zprost?edkovat pomocí meziknihovní výpůj?ní služby z jiné knihovny.

10.  Do prostor knihovny je zakázáno vodit psy a jiná zví?ata, p?inášet  a konzumovat tekutiny a potraviny, používat mobilní telefon.

11.  Knihovna pro své ?tená?e starší 15 let zp?ístup?uje po?íta? napojený na informa?ní síť Internet.Knihovna nenese žádnou odpov?dnost za charakter, kvalitu, pravdivost a aktuálnost informací získaných tímto způsobem ani za škody vzniklé jejich využitím.

12.  Knihovna může zprost?edkovat z knihovního fondu Knihovny Bed?icha Beneše Buchlovana výpůj?ku zvukových knih pro zrakov? postižené spoluob?any a zvukových knih z fondu d?tského odd?lení , které se půj?ují bezplatn?,p?ednostn? dyslektickým a zrakov? postiženým d?tem.Jejich výpůj?ní doba je dva týdny.

                                              

 

 
aktualizováno: 25.2.2013