Bílovice

 Výstava prací d?tí z mate?ské školy Bílovice

 

 P?íb?hy krajiny

Od kv?tna do ?íjna probíhá výstava kreseb Ivana K?eme?ka


  Noc s Andersenem 2012.

A op?t po roce se uskute?nilo spaní v knihovn?. Letos se  p?ihlásilo11 d?tí. Ve?erem je provedly postavy z knihy H.Ch. Andersena, podle ilustrací Ji?ího Trnky. Jeho sté výro?í narození si letos p?ipomínáme. Ve?er plný her, sout?ží, zp?vu a ?tení se vyda?il. Chatovalo se i s jinými knihovnami. Ve?er jsme zakon?ili ?tením kapitoly z dosud nevydané knížky Petry Braunové O chlapci, který spadl z nebe. D?ti plné dojmů usínaly až po půlnoci.

  Fotky z akce naleznete ve fotogalerii na webu obce Bílovice

 

 

Besedy žáků ZŠ BíloviceV b?eznu tak jako každý rok probíhaly besedy s d?tmi 1. -  6. ro?níků ZŠ Bílovice. V?novány byly spisovatelům a ilustrátorům, kte?í v tomto roce slaví významná výro?í : B. N?mcová, J. Lada, J. Trnka, A. Jirásek a J. Foglar. Podívat se na knihovnu p?išly i d?ti z MŠ a na oplátku nakreslily hezké obrázky.

 Fotky z akce naleznete ve fotogalerii na webu obce Bílovice

 

 

 Setkání starostů a knihovníků

V úterý 22.11. 2011 se  v místní knihovn? uskute?nila konference pro starosty, zástupce obcí a knihovníky regionu Uherské Hradišt?. Na téma  Obecní knihovna - místo, kde to žije, promluvil Vlastimil Bia, starosta obce Pavlovice. Její knihovna dostala  titul - Knihovna roku 2008. Mezi hosty byl p?ítomen i PhDr. Vít Richter, ?editel knihovnického institutu, Národní knihovny ?eské republiky v Praze. Seznámil p?ítomné s novými standarty pro ve?ejné knihovny a benchmarkingem knihoven. O nových podobách knih  promluvila Mgr. Libuše Pavlicová z Knihovny BBB Uherské hradišt?.

 Fotky z akce naleznete ve fotogalerii na webu obce Bílovice

 

Výstava 

Od  ?íjna 2011 je v prostorách knihovny ke zhlédnutí výstava fotografií Pavla Krystýna - Vesnice v prom?nách ?asu. Zachycuje Bílovice tak, jak vypadaly d?íve a jaká je jejich sou?asná podoba.

 

 

Noc s Andersenem

V pátek 1.4. prob?hlo druhé spaní v knihovn?. Spalo tu 12 d?tí ve v?ku 8 - 12 let a t?i dosp?láci. Ve?er byl v?nován V. ?tvrtkovi, a proto d?ti provázely postavi?ky autora  - Maková panenka, víla Amálka a Vochomůrka. Pro d?ti byly nachystány různé sout?že, hry  a kvízy. P?ed ve?e?í se d?ti šly projít po obci. B?hem ve?era se i chatovalo s ostatními d?tmi nejen u nás, ale i ve sv?t?. P?ed spaním se ?etly p?íb?hy a spát se šlo p?ed půlnocí. Ráno se d?ti nasnídaly a rozb?hly do svých domovů. Na cestu každý dostal pohlednici s Andersenem.

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii na webu obce Bílovice

 

Besedy v Knihovn?

V m?síci b?eznu probíhaly tak jako každý rok besedy pro d?ti 1. až 6. ro?níků ZŠ Bílovice. Tématem byli nejen spisovatelé - V. ?tvrtek, D. Defoe, E. Štorch, ale i ilustráto?i - Z. Miller, R. Pila? a Z. Burian. Navšívit nás dokonce p?išly i d?ti z mate?ské školy.

Povídání o Ghan?
V pátek 11.2. se uskute?nila v knihovn? beseda s Pavlou Krystýnovou. Její vypráv?ní nejen o Ghan?, ale hlavn? o sirot?inci v Bawjiase, kde strávila s d?tmi 2 m?síce, bylo velmi poutavé. Pavla nás seznámila s problémy, se kterými se místní sirot?inec denn? potýká. Proto vzniklo v lo?ském roce sdružení Akwaaba.cz, které se snaží oslovovat lidi a po?ádat koncerty. Peníze, které se vybraly a vybírají díky lidem, jsou použity na stavbu nového sirot?ince, na léka?skou pé?i, školu, hygienické pot?eby a na nákup oble?ení a jídla pro d?ti. Informace o sdružení najdete na internetových stránkách www.akwaaba.cz, nebo na stránkách http://pavlaghana.weebly.com . Pokud i Vy chcete pomoci, ?íslo ú?tu na které je možno zasílat pen?žité dary je 5439972028/5500 Raiffeisenbank a.s., Hv?zdova 1716/2b, 140 78 Praha 4.Na stránkách sdružení najdete vše, co vás zajímá, fotografie, ?lánky, odkazy a ú?et, kde je možnost sledovat, jak je s finan?ní pomocí nakládáno.

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii na webu obce Bílovice

Ruské magistrály

 Ve ?tvrtek 27.1. 2011 prob?hla v knihovn? beseda na téma Ruské železni?ní magistrály na vlastní kůži. Vypráv?t o Transsibi?ské, Bajkalsko-amurské a Transmongolské magistrále p?išel pan Ing. František Brachtl.  Své vypráv?ní doplnil promítáním snímků, které b?hem cesty nafotil.

 Fotky z akce naleznete ve fotogalerii na webu obce Bílovice

 

 

 

  

   

     

aktualizováno: 25.2.2013